База данных судей Республики Молдовa
Пример: Cupcea Veronica
Расширенный поиск
источник фотографии: zdg.md

Северин Виорика

Суд Орхей,

Биографические данные

Дата назначения на должность: 07 мая 2015 г.

Указом Президента РМ №1560-VII от 7 мая 2015 г. назначена на пятилетний срок, на должность судьи Суда Орхей.

Обучение/Дипломы
06-31 октября 2014 г. окончил курсы начальной подготовки для кандидатов на должность судьи в рамках Национального института юстиции, со средним общим баллом 7,20.

Соответствующая профессиональная деятельность
Юридическая деятельность
01.10.2002 г. - вр. и. о. помощника прокурора уезда Орхей
01.08.2003 г. прокурор районной Прокуратуры Орхей
27.11.2007 г. - назначена, на пятилетний срок, на должность судьи Суда Сынджерей, Указ №1397-IV
05.08.2009 - освобождена из должности судьи (Указ №2297-IV)
18.08.2009 г. прокурор районной Прокуратуры Орхей
07.05.2015 г. - назначена, на пятилетний срок, на должность судьи Суда Орхей

Дата назначения на должность: 07 мая 2015 г.

Указом Президента РМ №1560-VII от 7 мая 2015 г. назначена на пятилетний срок, на должность судьи Суда Орхей.

Обучение/Дипломы
06-31 октября 2014 г. окончил курсы начальной подготовки для кандидатов на должность судьи в рамках Национального института юстиции, со средним общим баллом 7,20.

Соответствующая профессиональная деятельность
Юридическая деятельность
01.10.2002 г. - вр. и. о. помощника прокурора уезда Орхей
01.08.2003 г. прокурор районной Прокуратуры Орхей
27.11.2007 г. - назначена, на пятилетний срок, на должность судьи Суда Сынджерей, Указ №1397-IV
05.08.2009 - освобождена из должности судьи (Указ №2297-IV)
18.08.2009 г. прокурор районной Прокуратуры Орхей
07.05.2015 г. - назначена, на пятилетний срок, на должность судьи Суда Орхей

Решением №49/4 от 12 марта 2015 г. было одобрено участие Северин Виорики в конкурсе на замещение вакантной должности судьи.

Решением №49/4 от 12 марта 2015 г. было одобрено участие Северин Виорики в конкурсе на замещение вакантной должности судьи.

Решение №15/2 от 22.05.2020 г.

Решение №33/03 от 24.01.2020 г.

Решение ВСМ №428/21 от 16 октября 2018 г.

Решение №73/8 от 20.07.2018 г.

Решение №49/4 от 12 марта 2015 г.

Новости
 • Mişcări suspecte printre judecătorii care l-au achitat pe Constantin Ţuţu

  Vineri, 13 mai 2016, depu­ta­tul demo­crat Con­stan­tin Ţuţu a fost achi­tat în dosa­rul penal des­chis în apri­lie 2012 după omo­rul lui Ale­xei Veretca în cur­tea unui res­ta­u­rant din Codrii Orhe­iu­lui. De pedepse au scă­pat toţi figu­ranţii din dosar, cu exce­pţia lui Ion Corco­del, cel care a recu­nos­cut că l-a împu­ş­cat pe Veretca şi care s-a ales cu opt ani de închi­soare.

  Mem­brii com­ple­tu­lui de jude­cată care l-a achi­tat pe depu­tat au fost, în ulti­mii ani, pro­ta­go­ni­ş­tii unor cazuri cel puţin neo­bi­ş­nu­ite. Unul din­tre jude­că­tori a fost înlo­cuit, pe par­curs, altul s-a ales cu un dosar penal, în timp ce biroul celui de-al tre­i­lea magis­trat a fost incen­diat.

  Sen­tinţa Jude­că­to­riei Orhei în dosa­rul omo­ru­lui lui Ale­xei Veretca a fost emisă de trei jude­că­tori: Ser­giu Pro­cop­ciuc, Vasile Negruţă şi Viorica Seve­rin.

  Vineri, 13 mai 2016, depu­ta­tul demo­crat Con­stan­tin Ţuţu a fost achi­tat în dosa­rul penal des­chis în apri­lie 2012 după omo­rul lui Ale­xei Veretca în cur­tea unui res­ta­u­rant din Codrii Orhe­iu­lui. De pedepse au scă­pat toţi figu­ranţii din dosar, cu exce­pţia lui Ion Corco­del, cel care a recu­nos­cut că l-a împu­ş­cat pe Veretca şi care s-a ales cu opt ani de închi­soare.

  Mem­brii com­ple­tu­lui de jude­cată care l-a achi­tat pe depu­tat au fost, în ulti­mii ani, pro­ta­go­ni­ş­tii unor cazuri cel puţin neo­bi­ş­nu­ite. Unul din­tre jude­că­tori a fost înlo­cuit, pe par­curs, altul s-a ales cu un dosar penal, în timp ce biroul celui de-al tre­i­lea magis­trat a fost incen­diat.

  Sen­tinţa Jude­că­to­riei Orhei în dosa­rul omo­ru­lui lui Ale­xei Veretca a fost emisă de trei jude­că­tori: Ser­giu Pro­cop­ciuc, Vasile Negruţă şi Viorica Seve­rin.

  Pro­cop­ciuc este jude­că­tor la Orhei din 2001. În 2006, a fost desem­nat jude­că­tor până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. În octom­brie 2014, biroul magis­tra­tu­lui, care este şi preşe­dinte al com­ple­tu­lui de jude­cată care a exa­mi­nat dosa­rul, a fost incen­diat. Atunci, acesta nu exclu­dea fap­tul că incen­diul s-ar fi pro­dus intenţio­nat, pen­tru a nimici pro­bele din această cauză penală. Soli­ci­tat de ZdG, Pro­cop­ciuc a spus că, astăzi, deşi a tre­cut un an şi jumă­tate de la inci­dent, nu cunoa­şte încă moti­vul incen­di­u­lui. El susţine că din dis­cu­ţi­ile pe care le-a avut cu pro­cu­ro­rii, care au des­chis un dosar penal pe mar­gi­nea cazu­lui, i s-a spus că dosa­rul este „sus­pen­dat”. „Nu cunosc moti­vele sus­pen­dă­rii. Pro­cu­ro­rii mi-au spus că este sus­pen­dat, nefi­ind sta­bi­lite per­soa­nele. Dacă se inten­tase dosar penal, înseamnă că a fost cu intenţie. Nu vă pot spune dacă acel incen­diu a fost legat de dosa­rul cu crima din Codrii Orhe­iu­lui. Mă abţin de la comen­ta­rii. Sunt dife­rite ver­siuni. Asu­pra mea, cât am exa­mi­nat acest dosar, nu s-au făcut careva pre­siuni, de niciun fel”, ne-a zis Pro­cop­ciuc. Ser­giu Bodo­rin, pro­cu­ror de Orhei, ne-a zis că nu cunoa­şte numele pro­cu­ro­ru­lui care con­duce urmă­ri­rea penală în dosa­rul incen­di­e­rii biro­u­lui jude­că­to­ru­lui Pro­cop­ciuc, îndemnându-ne să ne adre­săm la Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie Orhei. Aici ni s-a spus că dosa­rul există, dar făp­ta­şii nu au fost încă iden­ti­fi­caţi.

  Din com­po­nenţa com­ple­tu­lui de jude­cată care l-a achi­tat pe Ţuţu au mai făcut parte magis­tra­ţii Vasile Negruţă şi Viorica Seve­rin. Pri­mul, în timp ce exa­mina acest dosar, s-a ales şi el cu un dosar penal, fiind învi­nuit de pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie de emi­te­rea cu bună şti­inţă a unei hotă­râri ile­gale. Dosa­rul a fost tri­mis în jude­cată la sfârşit de 2015, fiind exa­mi­nat la Jude­că­to­ria Dubă­sari. Negruţă, după ce a par­ti­ci­pat la pro­nu­nţa­rea sen­tinţei în dosa­rul Veretca, a ple­cat în con­ce­diu. Vic­tor Mun­tean, pro­cu­ro­rul care ges­tio­nează dosa­rul magis­tra­tu­lui Negruţă, între­bat dacă ar exista o legă­tură între dosa­rul pe numele jude­că­to­ru­lui şi dosa­rul pe care acesta îl exa­mina, ne-a zis: „Nu pot comenta şi nu pot să vă dau un răs­puns la între­bare. Nu vă pot spune, pen­tru că acest dosar penal a fost tri­mis în jude­cată încă în 2015…”

  Al tre­i­lea jude­că­tor din com­plet a fost Viorica Seve­rin. Aceasta a fost numită jude­că­toare chiar în peri­oada în care se exa­mina dosa­rul, în mai 2015, înlocuind-o pe Vio­re­lia Vara­niţa, care s-a trans­fe­rat, tot în timp ce dosa­rul deja se exa­mina, la Jude­că­to­ria Bota­nica. Viorica Seve­rin a fost, până la numi­rea în fun­cţia de jude­că­tor, pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tura Orhei. „Schim­bul de jude­că­tori a fost teme­i­nic, pen­tru că dna Vara­niţa a ple­cat, s-a trans­fe­rat. Evi­dent, a fost numit alt jude­că­tor. Des­pre dosa­rul penal al lui Negruţă nu pot să spun nimic. Da, aici îs multe lucruri ciu­date. Dar, d-lui este în con­ce­diu”, a pre­ci­zat jude­că­to­rul Ser­giu Pro­cop­ciuc, soli­ci­tat de ZdG.

  Decizie după patru ani

  După zeci de şedinţe de jude­cată şi un lung şir de amâ­nări, pe 13 mai 2016, Jude­că­to­ria Orhei a pro­nu­nţat o sen­tinţă pe cazul omo­ru­lui de la Orhei. Depu­ta­tul Con­stan­tin Ţuţu, a cărui acu­za­ţie a fost reca­li­fi­cată în huli­ga­nism, a fost achi­tat pe motiv că „fapta incul­pa­tu­lui nu întru­neşte ele­men­tele infra­cţiu­nii”. Basma curată au scă­pat şi Oleg Pru­teanu, Dmi­tri Colo­mei­ciuc şi Vasile Cojo­caru. Doar unul din­tre incul­paţi a fost con­dam­nat la opt ani de închi­soare. Este vorba des­pre Ion Corco­del, cel care a recu­nos­cut că a tras în Veretca. Chiar şi aşa, nici măcar Corco­del nu a ajuns după gra­tii. Până la intra­rea sen­tinţei în vigoare, lui Corco­del i s-a apli­cat măsura pre­ven­tivă obli­ga­ti­vi­ta­tea de a nu părăsi ţara, aces­tuia fiindu-i retras paşa­por­tul.

  Denis Rotaru, pro­cu­ro­rul care s-a ocu­pat de acest caz, afirmă că după ce va lua cunoş­tinţă de hotă­rârea moti­vată va decide ce acţiuni să între­prindă în con­ti­nu­are. „Sen­tinţele instanţe­lor de jude­cată nu se comen­tează, ele sau se exe­cută, sau se atacă, dar cu sigu­ranţă nu sunt de acord cu achi­ta­rea. Tre­buie să văd întâi de ce instanţa de jude­cată a reca­li­fi­cat acţiu­nile lui Corco­del şi i-a achi­tat pe cei­la­lţi”, a menţio­nat pro­cu­ro­rul.

  „N-o să schimbe nimic”

  Roman Zado­i­nov, avo­ca­tul fami­liei Veretca, afirmă că instanţa a luat o deci­zie con­trară pro­be­lor din dosar. „Din mate­ri­a­lele dosa­ru­lui, din depo­zi­ţi­ile mar­to­ri­lor ocu­lari rezultă că Veretca a fost ata­cat de către un grup de 15 per­soane îna­r­mate care împu­ş­cau în dire­cţia lui. L-au omorât pe el şi l-au bătut pe Mat­co­vschi. Toţi 15 bănu­iţi au fugit de la faţa locu­lui şi au fost fugari timp de 3-4 săp­tămâni. Ei au venit din timp cu vreo şapte auto­mo­bile, au încăr­cat armele de foc şi îl aştep­tau pe Ale­xei Veretca. Şi până la urmă instanţa de jude­cată îi achită pe toţi din cauză că ei erau în legi­timă apă­rare. Dar ei au fost ata­ca­to­rii, deci nu poate fi vorba de nicio legi­timă apă­rare. Este vorba des­pre un atac armat asu­pra unei per­soane”, susţine avo­ca­tul.

  Con­tac­tat de ZdG, Iurie Mat­co­vschi, vic­timă a ace­lei întâm­plări, se arată şi el nemulţu­mit de deci­zia instanţei, des­pre care spune că este una inco­rectă. „Păi nu ştiţi cum? N-aţi văzut cum? Totu-i… Clar că eu cunosc cum a fost, dar ce folos? La câţi am spus şi… n-o să schimbe nimic”.

  Depu­ta­tul Con­stan­tin Ţuţu nu a dorit să comen­teze deci­zia jude­că­to­ri­lor prin care el a fost absol­vit de orice vină. „Eu am răs­puns la toate între­bă­rile. Mă scu­zaţi”, ne-a spus depu­ta­tul, urându-ne o zi bună! Am reve­nit, doar că şi de această dată Ţuţu a fost la fel de suc­cint. „V-am rugat şi vă mai spun o dată, nu mă tele­fo­naţi, că sunt într-o şedinţă acum. Am răs­puns la toate între­bă­rile. Vă rog fru­mos, aveţi puţin res­pect! O zi bună”.

  Vasile Pru­teanu, avo­ca­tul lui Con­stan­tin Ţuţu, se arată însă mulţu­mit de deci­zia instanţei, spu­nând că ast­fel s-a făcut drep­tate.
  sursa: zdg.md

 • Judecătoria Orhei are un nou magistrat DETALII

  Un nou magistrat a fost numit la Judecătoria Orhei prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti. Viorica Severin , care până în prezent a activat în cadrul Procuraturii Orhei, a fost numită în calitate de judecător pentru o perioadă de cinci ani.
  Potrivit datelor CSM, Viorica Severin şi-a început activitatea în procuratură în anul 2002, în noiembrie 2007 a fost numită pentru 5 ani judecător la Judecătoria Sîngerei, dar în august 2008 a fost eliberată din această funcţie şi a revenit la Procuratura Orhei.

  Un nou magistrat a fost numit la Judecătoria Orhei prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti. Viorica Severin , care până în prezent a activat în cadrul Procuraturii Orhei, a fost numită în calitate de judecător pentru o perioadă de cinci ani.
  Potrivit datelor CSM, Viorica Severin şi-a început activitatea în procuratură în anul 2002, în noiembrie 2007 a fost numită pentru 5 ani judecător la Judecătoria Sîngerei, dar în august 2008 a fost eliberată din această funcţie şi a revenit la Procuratura Orhei.

   

 • Trei instanțe de judecată au președinți noi

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat decretele de numire în funcție a trei președinți de instanțe, a unui vicepreședinte și a trei judecători.
  Totodată, pe un termen de 5 ani au fost numiți în funcția de judecător Viorica Severin la Judecătoria Orhei, Ion Dadu la Judecătoria Hâncești, iar Marcela Nicorici la Judecătoria Florești.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat decretele de numire în funcție a trei președinți de instanțe, a unui vicepreședinte și a trei judecători.
  Totodată, pe un termen de 5 ani au fost numiți în funcția de judecător Viorica Severin la Judecătoria Orhei, Ion Dadu la Judecătoria Hâncești, iar Marcela Nicorici la Judecătoria Florești.

   
 • Întâlnirea grupului de lucru de la Orhei privind problemele copiilor cu comportament delincvent

  Astăzi Grupul de lucru regional de la Orhei s-a întrunit în cea de a doua ședință, tematica discuțiilor s-a referit asupra mecanismului actual de interacțiune între actorii implicați în lucrul cu minorii care manifesta un comportament delincvent precum și a copiilor martori implicați în procesul penal.
  Potrivit datelor furnizate de către dna Severin Viorica, Procuror în Procuratura r.nl Orhei (membru a grupului de lucru) în perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost instrumentate 89 de cauze penale cu implicarea a 104 minori. În timp ce în aceiași perioada în vizorul Comisariatului raional de politie s-au aflat 8 minori cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani și 38 minori cu vârsta cuprinsă intre 14-18 ani.

  Astăzi Grupul de lucru regional de la Orhei s-a întrunit în cea de a doua ședință, tematica discuțiilor s-a referit asupra mecanismului actual de interacțiune între actorii implicați în lucrul cu minorii care manifesta un comportament delincvent precum și a copiilor martori implicați în procesul penal.
  Potrivit datelor furnizate de către dna Severin Viorica, Procuror în Procuratura r.nl Orhei (membru a grupului de lucru) în perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost instrumentate 89 de cauze penale cu implicarea a 104 minori. În timp ce în aceiași perioada în vizorul Comisariatului raional de politie s-au aflat 8 minori cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani și 38 minori cu vârsta cuprinsă intre 14-18 ani.

   

Infografice
Оставь комментарий